Vybodování a „obnovení“ bodového konta

Dnes bych chtěl v článku reagovat podrobněji na dotaz jednoho čtenáře, který se ptal na počítání lhůt pro vrácení řidičského oprávnění v případě, že se vybodoval.

Jakkoli se jedná o známou informaci, krátce úvodem zopakuji, že body lze „nasbírat“ maximálně 12 a dosažením 12 bodů dochází k tomu, že obecní úřad „neprodleně písemně nebo elektronickou cestou oznámí tuto skutečnost řidiči a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení“.

Řidič v takovém případě pozbývá řidičského oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo toto oznámení doručeno a požádat o vrácení řidičského oprávnění může nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.

Obecně tedy od okamžiku pozbytí řidičského oprávnění běží lhůta 1 roku, po kterou řidič nesmí řídit, přičemž po půlce nelze žádat o prominutí zbytku trestu.

Pozor ale, ta lhůta jednoho roku neplatí tam, kdy s vybodováním dostal řidič i další trest v podobě zákazu řízení, který je delší než 12 měsíců. Pokud totiž např. řidič spáchá přestupek za 7 bodů a k tomu dostane 2 roky zákaz řízení, tak o vrácení řidičského oprávnění může požádat až po uplynutí této delší lhůty.

K běhu samotné lhůty, po jejímž uplynutí lze žádat o vrácení řidičského oprávnění, platí, že běží od právní moci rozhodnutí o „vybodování“. Pokud tedy řidič např. podal proti rozhodnutí o „vybodování“ odvolání, což lze a řízení se i nadále vede (odvolací orgán dosud nerozhodl), tak ta lhůta ještě nezačala plynout, jakkoli současně platí, že neplatí ani ten výrok o vybodování, protože dané rozhodnutí dosud není pravomocné. Vykonatelné se stane až nabytím právní moci, tj. až odvolací orgán o něm rozhodne.

Co se samotného procesu vrácení řidičského oprávnění týče, pak zákon zejména stanoví, že:

Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává žadatel písemně u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je prokázání, že se žadatel podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu a dále prokázání zdravotní a psychické způsobilosti.

Ode dne vrácení řidičského oprávnění podléhá řidič novému bodovému hodnocení; obecní úřad obce s rozšířenou působností ke dni vrácení řidičského oprávnění zaznamená v registru řidičů odečtení všech 12 bodů.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*