Odpovědnost za škodu způsobenou závějí, ledovkou apod.

Zima ještě neskončila, ale její dosavadní průběh (jakkoli zatím docela mírný) ukázal jako každý rok stále stejnou situaci, kdy řidiči zejména na dálnicích nepřizpůsobí svou jízdu povětrnostním podmínkám a bývají z toho hromadné nehody. Určitou omluvou budiž to, že tentýž problém potkává řidiče i v zahraničí, jak jsem měl nedávno možnost zprostředkovaně vidět v okolí Regensburgu na A93.

Řidiči mají obvykle pocit, že silničáři zaspali a kladou vinu za vzniklou nehodu jim. Dnes se proto podíváme podrobněji na to, jestli existuje právní rámec pro to, aby řidiči mohli uplatňovat náhradu škody vůči správcům komunikací v případě, kdy v důsledku povětrnostních vlivů dojde k takovému zhoršení sjízdnosti komunikací, které vede až k (hromadným) nehodám.

Základ odpovědnosti vlastníka pozemní komunikace je stanoven v §27, odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. takto:

Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku je povinen nahradit škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

Závadou ve sjízdnosti se pak rozumí:“… taková změna ve sjízdnosti dálnice, silnice nebo místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost, se pak rozumí:“… vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky.

Aby tedy vlastník dálnice (nejčastější případ hromadných nehod) měl odpovědnost za škodu vzniklou na majetku vlastníků poškozených vozidel, tzn. aby vůči „silničářům“ bylo možné uplatnit nárok na náhradu škody, musely by být splněny následující podmínky:

  1. Ta závada ve sjízdnosti, tj. onen sníh, led, námraza apod. musí být pro řidiče nepředvídatelná s ohledem na panující povětrnostní podmínky. Pokud tedy jedu po dálnici a silně sněží a já tomu svou jízdu nepřizpůsobím (nesnížím rychlost apod.) a na dálnici už bude „vysypaný“ kamion a já do něj v té vánici narazím, protože to nedobrzdím, tak je to jen moje vina. V takovém případě jsem totiž nepřizpůsobil svou jízdu povětrnostním podmínkám a nemohu z toho vinit vlastníka komunikace.

Pokud sněží, nemohu se vymlouvat na sníh. Pokud je kolem nuly a prší, nemohu se vymlouvat na ledovku atd. Všechny tyto závady ve sjízdnosti jsem totiž jako řidič povinen v těchto situacích předvídat.

  • Vlastník komunikace má povinnost na závady ve sjízdnosti upozorňovat, má povinnost jejich důsledky zmírňovat nebo je rovnou odstraňovat (to poslední neplatí pro závady způsobené povětrnostními vlivy).

Z toho plyne, že pokud je na dálnici rozsvícena varovná informace, že sněží nebo že to klouže, tak se řidič nemůže vymlouvat na to, že nemohl zhoršení sjízdnosti předvídat, resp. vlastník komunikace se zprostí odpovědnosti, protože na tu závadu upozornil.

Jak je shora uvedeno, u závad vzniklých povětrnostními vlivy má vlastník komunikace povinnost je zmírňovat nebo na ně alespoň upozorňovat.

Jak je ale dále uvedeno, stejně se zprostí odpovědnosti i tehdy, kdy prokáže, že nebylo v jeho silách na to stihnout ani upozornit. Pokud v zimě praskne u dálnice vodovodní potrubí, voda vyteče a hned zmrzne, tak první, kdo na tom havaruje, odpovědnost nebude moct uplatnit, protože o tom dosud nikdo nevěděl. Zákon samozřejmě dává vlastníkovi komunikace možnost se zprostit vůči závadám, o kterých ještě neví a vědět nemůže. Teprve v okamžiku, kdy o nich ví a neodstranil by je, nezmírnil by je nebo by na ně alespoň neupozornil, by nastupovala jeho odpovědnost.

V zásadě tedy odpovědnost vlastníka komunikace přichází v úvahu jen tam, kde o závadě věděl nebo mohl vědět, ale neupozornil na ni a řidič ji současně nemohl s ohledem na okolnosti předvídat. Na zasněžené dálnici si splnění těchto podmínek dnes sotva dovedu představit.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*