Zákazy jízdy kamionů – víkendy, svátky, prázdniny

Máme letní prázdniny a občas se zdá, jako kdyby nákladních aut bylo na dálnicích pořád stejně. Pojďme se tedy podívat na pravidla, kdy mohou jezdit a kdy.

Předmětná pravidla najdeme v §43 zákona č. 361/2000 Sb., a to v následujícím znění:

  1. Zákaz jízd o víkendech

Soustředíme-li se na větší nákladní vozidla, tj. na vozidla nad 7,5t, platí pro ně následující:

Na dálnici a silnicích I. tříd nesmí tato vozidla jezdit o nedělích a ostatních dnech pracovního klidu (svátcích), a to mezi 13. a 22. hodinou. V sobotu tedy mohou, ale nesmí v neděli a o svátcích

2. Zákaz jízd o prázdninách

O prázdninách nesmí tato nákladní auta na dálnice a silnice I. třídy takto:

  • v pátek mezi 17. a 21. hodinou
  • v sobotu mezi 7. a 13. hodinou.

Z toho ale existuje dost výjimek stanovených přímo zákonem. Jedná se o vozidla užitá při:

a) kombinované přepravě zboží po železnici nebo po vnitrozemské vodní cestě a pozemní komunikaci od zasilatele až k nejbližšímu překladišti kombinované dopravy nebo z nejbližšího překladiště kombinované dopravy k příjemci,

b) nezbytné zemědělské sezonní přepravě,

c) činnostech bezprostředně spojených s prováděnou údržbou, opravami a výstavbou pozemních komunikací,

d) přepravě zboží podléhajícího rychlé zkáze, pokud toto zboží zabírá nebo v průběhu přepravy zabíralo nejméně jednu polovinu objemu nákladového prostoru vozidla nebo jízdní soupravy,

e) přepravě živých zvířat,

f) přepravě pohonných hmot určených k plynulému zásobování čerpacích stanic pohonných hmot,

g) nakládce a vykládce letadel, lodí nebo železničních vagónů na vzdálenost nepřesahující 100 km,

h) přepravě poštovních zásilek,

i) jízdě bez nákladu, která je v souvislosti s jízdou podle písmen a) až h),

j) živelní pohromě,

k) jízdě vozidel ozbrojených sil, ozbrojených sborů a hasičských záchranných sborů,

l) přepravě chemických látek podléhajících teplotním změnám nebo krystalizaci,

m) výcviku řidičů,

n) odstranění havárií vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*