Používání semaforů pro omezování rychlosti – lze to vůbec?

V některých obcích se začalo využívat semaforu s červeným signálem „Stůj“ v případě, kdy vozidlo překročí určitou rychlost. Dovolují takové použití vůbec pravidla silničního provozu?

Opakovaně jsem byl v Právní poradně dotazován na shora uvedený případ, kdy v některých obcích nainstalovali měřící zařízení, které je propojeno se semaforem, který sepne na červené světlo „Stůj“ pokaždé, když řidič blížící se k tomuto semaforu překročí nejvyšší dovolenou rychlost. A protože se semafory standardně používají pro řízení provozu v křižovatkách, měli nebo mají někteří čtenáři pochybnosti o tom, jestli je toto využití semaforů přípustné.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích k tomu uvádí následující:

Podle §65 odst. 1 platí:

Světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály se řídí provoz na pozemních komunikacích nebo se jimi upozorňuje na nutnost dbát zvýšené opatrnosti.

Podle §4, písm. c) platí:

Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace.

Podle § 70 platí:

(2) Při řízení provozu na křižovatce znamená pro řidiče

a) signál s červeným světlem „Stůj!“ povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou „Příčná čára souvislá“, „Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!“ a „Příčná čára souvislá s nápisem STOP“, a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením

(3) Při řízení provozu mimo křižovatku, například před přechodem pro chodce nebo před nepřehledným místem, platí obdobně odstavec 2.

Podle § 78 odst. 2 platí:

Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace se smějí užívat jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem.

Jak vyplývá ze shora uvedených ustanoveních, zejména §70, předjímá zákon o provozu na pozemních komunikacích využívání semaforů i mimo křižovatky, tj. lze je využít i mimo řízení provozu na křižovatkách. Pokud tedy obec nebo kraj (podle typu komunikace) a po projednání s Policií ČR rozhodne o umístění a využití semaforu tímto způsobem, nejedná se o postup v rozporu se zákonem.

Přesto by úřady měly dbát na výše uvedené principy a umisťovat takové semafory jen tam, kde to skutečně a odůvodněně vyžaduje bezpečnost silničního provozu (to samozřejmě platí i pro dopravní značky).

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*