Plné čáry, předjíždění, přejíždění

Dnes se budu věnovat problematice plných čar a možností jejich přejíždění a předjíždění na nich, včetně zejména vztahu k předjíždění a objíždění cyklistů, motorkářů, traktorů apod., což, jak jsem pochopil z některých dotazů v Právní poradně, vyvolává někdy nejasnosti. Dále si rozebereme jednotlivé varianty zákazu předjíždění a jejich právní důsledky.

 1. Zákaz předjíždění obecně

Obecná pravidla pro předjíždění, včetně podmínek, kdy je to zakázané, upravuje ust. §17 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. Pro přehlednost budu ustanovení citovat:

Řidič nesmí předjíždět

a) nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí,

b) jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet,

c) jestliže by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče nebo ohrozil jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích,

d) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a bezprostředně před nimi,

e) dává-li řidič vpředu jedoucího vozidla znamení o změně směru jízdy vlevo a není-li možné předjetí vpravo podle odstavce 1 nebo předjetí v dalším volném jízdním pruhu vyznačeném na vozovce v tomtéž směru jízdy,

f) na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí

1. jde-li o předjíždění vpravo podle odstavce 1,

2. jde-li o předjíždění jízdních kol, mopedů a motocyklů bez postranního vozíku,

3. na hlavní pozemní komunikaci,

4. na křižovatce s řízeným provozem.

g) na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním.

Toto jsou tedy obecná pravidla zákazu předjíždění, která platí vždy, a to bez ohledu na to, jaká je místní úprava provozu na pozemních komunikacích. Možná je to jasné, přesto však zdůrazním, že přerušovaná čára nedává automaticky možnost (právo) předjíždět a i všude tam, kde přerušovaná čára je, nelze předjíždět za podmínek uvedených shora. Asi je to samozřejmé, ale pro jistotu to zdůrazňuji.

Za porušení shora uvedených pravidel hrozí pokuta 5 000 až 10 000 Kč, zákaz řízení na 6 až 12 měsíců a 7 bodů, takže na to pozor.

2. Zákaz předjíždění ze značek

Kromě výše uvedených obecných pravidel nelze předjíždět tam, kde je to zakázáno dopravními značkami. Jedná se výlučně o následující značky:

 • „Zákaz předjíždění“ (č. B 21a) a
 • „Zákaz předjíždění pro nákladní automobily“ (č. B 22a).

Důležitá informace – pouze tyto dvě dopravní značky jsou dopravními značkami, ze kterých plyne výslovně zákaz předjíždění a důsledky jejich porušení jsou stejné, jako je uvedeno ad 1) shora, tzn. za jejich porušení hrozí zákaz řízení na nejméně 6 měsíců.

Co se definice shora uvedených značek týče, platí k nim následující výjimky:

 • tento zákaz se týká pouze předjíždění motorových vozidel (nezakazuje tedy předjet kolo, koloběžku, inline-bruslaře, chodce, povoz, jezdce na zvířeti a jiné nemotorové vozidlo) a netýká se předjíždění motorek bez postranního vozíku
 •  všechna tato vozidla tedy předjíždět lze i vzdor značce „Zákaz předjíždění“
 • samozřejmě tím nejsou dotčeny obecné zákazy, kdy nelze předjíždět.

3. Plné čáry

Relevantní jsou v tomto ohledu dvě „čáry“, a to:

 • plná čára – „Podélná čára souvislá“ (č. V 1a) a
 • dvojitá plná čára – „Dvojitá podélná čára souvislá“ (č. V 1b).

Platí k nim následující pravidla:

 • jednoduchou plnou čáru je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci
 • dvojitou plnou čáru je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění.

Jak patrno, plná čára nepředstavuje sama o sobě zákaz předjíždění, pouze ji nelze „přejíždět“. Předjíždění na plné čáře, pokud nenaplňuje podmínky zákazu předjíždění ad 1) shora, proto samo o sobě není porušením zákazu předjíždění a hrozí bloková pokuta do 2 000 Kč na místě (bez bodů).

Jak je zřejmé z výše uvedených definic, jsou možnosti, kdy lze plnou čáru přejíždět, různě přísně upraveny k jednoduché plné a ke dvojité, což je logické. Tak např. jednoduchou plnou lze přejet při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci (když třeba sjíždíte do lesa na houby), ale dvojitou ne.

Samozřejmě myslete na to, že plné čáry a svislé značky „Zákaz předjíždění“ se často kombinují, takže když budete např. na zákazu předjíždění předjíždět motorkáře (což v případech popsaných shora lze), ale současně tam je plná čára, tak ho smíte předjet jen za podmínky, že tu plnou čáru nepřejedete.

Podstatnou informací ale je (pokud byste takový argument potřebovali do „diskuse“ s policistou), že:

 • na zákazu předjíždění lze předjíždět cyklisty a motorkáře, ledaže jsou splněny podmínky zákazu předjíždění ad 1) shora
 • předjíždění na plné čáře není porušením zákazu předjíždění, ledaže jsou splněny podmínky zákazu předjíždění ad 1) shora.

Na vztah předjíždění a objíždění se podívám příště. Pokud máte nějaký nápad nebo situaci, neváhejte ji popsat do diskuse, zaměřím se na to v dalším dílu tohoto článku o předjíždění.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*