Reklamace vad nového auta spotřebitelem vůči podnikateli – díl II.

Dále budou popsány nároky kupujícího vůči prodávajícímu v případě reklamace vad nového auta (vůči podnikateli). Jak bude dále uvedeno, není zde v postupu tolik rozdílů oproti reklamací u ojetého vozidla, s výjimkou skutečností plynoucích z toho, že se jedná o nové vozidlo (a lze např. požadovat výměnu za jiné nové vozidlo, což u reklamací ojetých vozidel pochopitelně nepřichází obvykle v úvahu).

1. Nároky kupujícího:

Kupující v zásadě může požadovat:

a) dodání nové věci místo vadné, pokud to není neúměrné povaze vady

b) dodání nové součásti věci

c) odstranění vady

d) slevu z kupní ceny

e) odstoupení od kupní smlouvy.

ad a) a ad b) Dodání nové věci nebo její části

V případě reklamace vady nového vozidla bude obvykle možné vyměnit vadnou část za novou, aniž by bylo nutné měnit celé vozidlo. Pokud bude např. vadné palivové čerpadlo, má kupující právo na výměnu pouze této součástky. Zde je nutné zdůraznit, že kupující nemusí akceptovat opravu vadné součásti věci, ale má přímo právo na její výměnu. To však platí jen za podmínky, že to není neúměrné, což je zejména případ, kdy lze vadu bez zbytečného odkladu odstranit. V takovém případě má kupující právo jen na opravu vadné součásti.

Rozhodující tedy je, jak rychle lze vadu odstranit. Pokud to lze snadno a rychle, může prodávající vadu jen opravit. Pokud to rychle nejde, má kupující právo na výměnu součástky za novou.

Pokud by snad novou součástku nebylo možné dodat nebo by nebylo možné dodat celé nové auto, pokud by si to povaha vady vyžadovala, může kupující odstoupit.

Právo na výměnu (a nikoli jen opravu) součástky má kupující i v případě, kdy se vada vyskytla opakovaně nebo se vad vyskytlo víc. V tomto případě může i odstoupit.

ad b) Odstranění vady

Odstranění vady je základní nárok, který spočívá v opravě poškozené věci nebo její části (ten druhý případ je u aut nejtypičtější).

ad c) Sleva z kupní ceny

Místo odstranění vady může kupující požadovat slevu z kupní ceny. Výše slevy by měla obvykle odpovídat nákladům na opravu, takže pokud kupující bude uplatňovat tento nárok, měl by z takových obvyklých nákladů vyjít.

ad d) Odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy v případě:

– neodstranitelné vady a

– odstranitelné vady, která se vyskytla opakovaně nebo pro větší výskyt vad (tj. typicky u třetího opakování téže závady)

– vady, která nebyla odstraněna ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění (dle zákona o ochraně spotřebitele) a

– v ostatních případech popsaných výše.

2. Uplatňování vad

Stejně jako u prodeje ojetého auta spotřebitelem spotřebiteli je nutné vadu vždy uplatňovat u prodávajícího a nikde jinde! Kupující nemůže reklamaci uplatnit jinde než u prodávajícího, ledaže prodávající určí v dokladech pro reklamaci (např. záruční list) jinou (bližší) osobu. V takovém případě se uplatňuje u této bližší osoby.

Při reklamaci je zásadní sepsat reklamační protokol, kde je uvedeno:

– kdy došlo k uplatnění reklamace

– v čem spočívá vada

– jaký nárok kupující uplatňuje.

Stejně tak platí, že je důležité si před uplatněním zajistit důkazní materiál, tzn. vadu a její projev objektivně zachytit pro účely případných sporů se servisem, nicméně je současně důležité vadu svépomocí neodstraňovat.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*