Nákup ojetého vozidla – základní právní postup z pohledu prodávajícího – II.

Jak bylo již uvedeno v předchozím článku, je kromě starosti dostat zaplaceno nutné také dořešit přepis na Registru vozidel.

Existují dva základní způsoby, jak to udělat.

Ten první spočívá v dohodě prodávajícího a kupujícího a společné návštěvě Registru vozidel. To zaručí prodávajícímu, že k přepisu dojde hned a bez prodlení.

Tento způsob ale není vždy stranám vhodný, např. proto, že nemají čas jít tam oba. Obvykle to pak končí tak, že prodávající dá kupujícímu doklady od vozidla, plnou moc s úředně ověřeným podpisem a kupující přepis zajistí sám.

To má ale svoje rizika. Když to kupující neudělá, je stále jako vlastník a provozovatel vozidla veden prodávající, což pro něj není výhodné. Pokud se přesto rozhodnete dát kupujícímu plnou moc, myslete minimálně v kupní smlouvě na to, aby jeho povinnost zajistit převod ve lhůtě 10 dnů od převodu byla spojena se smluvní pokutou, tj. aby kupující byl pod finančním tlakem přepis zajistit.

Žádná smlouva ale nikoho neochrání před tím, že ji jedna nebo druhá strana poruší. Pro tento případ lze užít postupu dle §8a zákona č. 56/2001 Sb., který řeší případy nesoučinnosti jedné nebo druhé strany, když stanoví:

Došlo-li ke změně vlastníka silničního vozidla na základě převodu vlastnického práva a dosavadní nebo nový vlastník neposkytl potřebnou součinnost pro podání společné žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel ve lhůtě podle § 8 odst. 2, provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis změny rovněž na žádost dosavadního nebo nového vlastníka.

Toto ustanovení umožňuje nahradit projev vůle nesoučinného účastníka (zpravidla kupujícího) rozhodnutím obecního úřadu, tzn. o přepis může v takovém případě požádat i prodávající, i když už nemá doklady od vozidla (musí mít ale kupní smlouvu).

Funguje to tak, že prodávající sám vyplní žádost o změnu zápisu v Registru vozidel a přiloží k ní kupní smlouvu.

Úřad postupuje následovně:

O podání žádosti … vyrozumí obecní úřad obce s rozšířenou působností bez zbytečného odkladu dosavadního nebo nového vlastníka silničního vozidla, který žádost nepodal, a umožní mu se k žádosti vyjádřit. Má-li dosavadní nebo nový vlastník silničního vozidla, který žádost nepodal, v držení technický průkaz nebo osvědčení o registraci silničního vozidla, vyzve jej obecní úřad obce s rozšířenou působností k jejich předložení a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.

A protože nad takovým nesoučinným vlastníkem visí jako Damoklův meč hrozba pokuty 50 000 Kč za neprovedení přepisu, měl by být dostatečně motivován zápis provést. Tím spíš, když jej urguje sám Registr vozidel.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*